Sách mới: 3D COMPUTER GAME PROGRAMMING

Sách mới: 3D COMPUTER GAME PROGRAMMING

Hải Nam tham gia biên soạn cuốn giáo trình 3D COMPUTER GAME PROGRAMMING Third Edition với các giáo sư: Edmond C. Prakash và Hock Soon Seah ở NTU
và mới gửi link cho bố Trinh hình bìa cuốn sách-
innorevo (2/24/2009 10:13:04 AM): con gửi bố hình con chụp quyển sách
Rất vui mừng giới thiệu với bạn bè: