Dự án Thuỷ lợi Phước Hoà- Khoản vay bổ sung giai đoạn 2

Dự án Thuỷ lợi Phước Hoà- Khoản vay bổ sung giai đoạn 2


Dự án Thuỷ lợi Phước Hoà (Dự án) nhằm hỗ trợ thể chế và xây dựng cơ sở hạ tầng cấp nước bổ sung cho lưu vực sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông ở Đông Nam bộ để phát triển nông nghiệp có tưới và cấp nước bổ sung cho nguồn nước hiện có để kiểm soát mặn cấp nước đô thị và công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.  

Giai đoạn 1 của Dự án từ 2004-2011 sử dụng nguồn vốn vay của ADB là 90 triệu USD và AFD là 34 triệu USD để hoàn thành các hạng mục: Đập Phước Hoà kênh chuyển nước Phước Hoà- Dầu Tiếng kênh chính Tân Biên và các công việc có liên quan như: chương trình phát triển xã hội và nội đồng đền bù tái định cư quản lý môi trường và quản lý dự án. Giai đoạn 1 sẽ đóng khoản vay vào 30/06/2011.

Đoàn giám sát của ADB và AFD tháng 07/2010 đánh giá: “Tất cả các hoạt động của cấu phần chuyển nước lưu vực và thi công kênh chính Tân Biên dự kiến sẽ hoàn thành đúng tiến độ vào đầu năm 2011 và trong phạm vi nguồn tài chính sẵn có trong các Hiệp định vay ban đầu”.

Để hoàn thành các mục tiêu ban đầu của Dự án Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 541/TTg-QHQT ngày 02/04/2010 phê duyệt danh mục dự án Thuỷ lợi Phước Hoà khoản vay bổ sung giai đoạn 2 vay vốn ADB AFD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Khoản vay bổ sung giai đoạn 2 của Dự án đã được ADB và AFD cam kết trong Biên bản ghi nhớ của Đoàn tìm hiểu/ thẩm định thực tế Dự án tháng 08/2010 trong đó ADB sẽ tài trợ 60 triệu USD và AFD tài trợ 25 triệu USD.

Giai đoạn 2 của Dự án sẽ xây dựng hệ thống thuỷ lợi khu tưới Tân Biên kênh chính Đức Hoà và hệ thống thuỷ lợi khu tưới Đức Hoà và phát triển thể chế liên quan. Dự kiến đàm phán khoản vay giai đoạn 2 vào cuối tháng 12/2010 ký khoản vay của ADB vào tháng 03/2011 và khoản vay của AFD vào tháng 05/2011 ./. 

Ngô Đình Đạt
http://vukehoach.mard.gov.vn/news_pty.aspx?id=870&nId=2