Phạm Tuấn Diếp (2)

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN TÂY HỒ KHÓA III
...
21. Đ/c Phạm Tuấn Diếp (đứng hàng thứ ba thứ 6 từ trái sang)
...

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN TÂY HỒ KHÓA II
...
16. Đ/c Phạm Tuấn Diếp (đứng đầu hàng thứ nhất bên trái)
...

  Nguồn:http://www.tayho.gov.vn/tin_tuc_quan/home/gioi_thieu.php?ho_kdPage=11&don_vi_id=2