Niềm tự hào của trường LÊ VĂN TÁM

Bài của Báo Khăn quàng đỏ - Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh
Số ra Thứ tư ngày 12-4-2000