Hội nghị CBCC 2007 (tháng 01/2008)


Hội nghị CBCC 2007 (tháng 01/2008)
Quay phim: PHÚC TRINH - VĂN HẬU