VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂNBài phát biểu của Tân Hiệu trưởng GSTS Nguyễn Văn Nam trong lễ nhậm chức xem TẠI ĐÂY