Vẫn gần nhau

Vẫn gần nhau

Biết xa nhau hôm trước
Chưa hẹn gặp ngày sau
Đi khắp miền đất nước
Chúng mình vẫn gần nhau